Coördinaat passend onderwijs

Het zorgsysteem van het Veurs Lyceum is een getrapt systeem (zie zorgkaart). De ondersteuning van leerlingen wordt verleend door de mentor in nauwe samenwerking met de betrokken teamleider. Als de problematiek de mogelijkheden van de mentor overstijgt wordt advies gevraagd aan de Coördinator Passend Onderwijs. Er zijn twee Coördinatoren Passend Onderwijs, mevrouw Van Workum coördineert de brugklas en havo- en vwo-afdelingen en mevrouw De Zwart de mavo-afdeling. In overleg met de Coördinator Passend Onderwijs wordt besloten of een leerling extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg of andere externe hulpverlening. Via schoolmaatschappelijk werk is doorverwijzing naar Jeugdhulp mogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat de leerling open moet staan voor hulp. Ook is bij leerlingen jonger dan 16 jaar toestemming van ouders/verzorgers nodig voordat hulpverlening ingezet kan worden. Hulpverlening geschiedt volgens de richtlijnen van het ondersteuningsplan.

De Coördinator Passend Onderwijs heeft met regelmaat overleg met schoolmaatschappelijk werk en de consulent van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Daarnaast vindt maandelijks overleg tussen de Coördinator Passend Onderwijs en de teamleiders plaats. De zorgcoördinator kan voor advies of de inzet van hulp ook contact opnemen met zorgpartners, waaronder de verpleegkundige en jeugdartsen van Jeugdgezondheidszorg, de schoolagent en leerplichtambtenaren van Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties